Συλλογή Xeniseum “Το 25ο Γράμμα της ΑΒ”

Το Μουσείο της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης δημιουργήθηκε μετά από προσπάθειες χρόνων. Συλλέχθηκαν αντικείμενα, που αφορούν στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην ιστορία της εκπαίδευσης, αντικείμενα που διαμόρφωσαν την ελληνική σχολική πραγματικότητα.

Οι εικαστικές εγκαταστάσεις έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να δημιουργήσουν ένα εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού, διερευνητικού και αναστοχαστικού διαλόγου.

Ο παρών κατάλογος του Μουσείου της Εκπαίδευσης-Χeniseum ακολουθεί τη στοχοθεσία του μουσειολογικού σκεπτικού της έκθεσης, που επιδιώκει να αναπαραστήσει με κριτική ματιά διάφορα ζητήματα, του ελληνικού σχολείου. Εκτίθεται ένας πρώτος προβληματισμός που ευελπιστούμε να λειτουργήσει καταλυτικά για τον επαναπροσδιορισμό και την ανασημασιοδότηση της έννοιας του “σχολείου”, της σχολικής ζωής και της ελληνικής εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα.

Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)